Hastighetsmätningar och analys

NTF har sedan mitten på 1980-talet genomfört hastighetsmätningar på uppdrag från både offentliga och privata organisationer.

Mätningarna genomförs i huvudsak i förebyggande syfte, vilket bland annat innebär att de ligger till grund för olika typer av framtida åtgärder.

För att öka kvaliteten och tillförlitligheten i de mätningar som genomförs idag har NTF utvecklat metoder, tillvägagångssätt och tekniker. 

Genom att ta tillvara de erfarenheter som finns inom NTF har vi kunnat skapa säkra system som innebär att datan som används är helt tillförlitlig. 

NTF erbjuder mätningar och analyser som en grundläggande del i kommunens arbete med att utvärdera vägsträckor eller vägavsnitt inför eventuella beslut så som:

  • trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
  • kartläggning av trafikflöden
  • hastighetsanpassning för olika vägavsnitt
  • beräkna belastningen av tung trafik

Vi erbjuder även kompetenser avseende samråd och förankringsarbete, opinions- och folkbildande insatser såväl före som efter införande av olika typer av åtgärder.

Hastighetsmätningar och analys - pdf

Mer information
NTF har god kännedom om de lokala förhållandena, vilket medför vi ofta känner till geografin och har lätt att lokalisera relevanta mät-/observationsplatser.

Om du vill veta mer och är intresserad av att effektivt analysera och mäta hastigheten på en eller flera vägsträckor vill vi att du kontaktar ditt NTF-förbund.

  • Mona-Lill Landström
  • Västernorrland
  • 070-3698756
  • E-post