NTF Västernorrland

Antalet skadade fotgängare och cyklister ökar kraftigt i tätorterna!

Under 2013 omkom 260 personer i vägtrafikolyckor. Det är den lägsta siffran på årsbasis i modern tid. Bland bilförare och bilpassagerare har trenden med minskat antal dödade varit tydlig de senaste åren. Utvecklingen är inte lika positiv när det gäller antalet omkomna fotgängare och cyklister och för de inledande sex månaderna 2014 är siffrorna dystra.

I NTF:s olycksdatabas går det att göra egna sökningar i karta eller diagram för samtliga olyckor som inträffat mellan 2007 och 2013.

- 36 omkomna under årets sex första månader är ett trendbrott och den högsta siffran sedan 2007. Det är ett riktigt bakslag för trafiksäkerhetsarbetet. Särskilt som vi vill att vi ska välja cykeln och promenaden före till exempel bilen, både för miljön och folkhälsa. Det krävs onekligen krafttag för att skapa en ökad riskmedvetenhet hos samtliga trafikantgrupper och fysiskt skapa trygga och säkra miljöer för oskyddade trafikanter, menar Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.

Kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet blir allt viktigare och att det finns saker att göra visar inte minst de stora skillnaderna i olycksförekomst mellan kommunerna i NTF årligen återkommande ”Trafikskadeindex”. Där rangordnar NTF samtliga kommuner baserat på folkmängd i förhållande till antal dödade och skadade utifrån inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA som är underlag till officiell statistik och används av både polisen och sjukvården. Jämförelserna är inte helt rättvisande i samtliga kommuner, se bilaga för ”Trafikskadeindex 2014”.

- Det borde inte vara så stora skillnader i olycksförekomst mellan kommunerna. Trafikskadeindex räknar samman samtliga skadade inom kommungränsen oavsett väghållare. Det borde vara en självklarhet för kommunerna att se över säkerheten på de kommunala vägnätet samt ha en pågående dialog kring vad som kan göras för att få ner olycksfallen på vägar där staten är väghållare, avslutar Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.

Fem konkreta saker kommunerna kan göra för att minska olyckorna
•Öka hastighetsefterlevnaden genom fysiska åtgärder.
•Justera hastighetsgränser, så att de är anpassade efter gatornas standard och känns logiska för bilisten.
•Förstärka gatubelysning vid övergångsställen och andra gångpassager, eftersom en stor del av fotgängarolyckorna sker i mörker. Verka för ökad reflexanvändning.
•Skapa säkra gång-, cykel- och mopedpassager.
•Arbeta för ökad förståelse för hastighetens betydelse bland alla trafikantgrupper samt öka användningen av cykel- och mopedhjälm.

** Observera att statistiken för 2014 är preliminär.


2014-08-11