NTF Västernorrland

Fler barn på väg till skolan - Extra viktigt att hålla hastigheten

Nästa vecka 17-23/8 fokuserar Polisen extra på trafiksäkerhet och hastighetskontroller. Insatsveckan sammanfaller med skolstart för närmare en miljon barn. I år fyller över 117 000 barn 6 år och börjar därmed i förskoleklass, så många 6-åringar har Sverige inte haft sedan år 2000. För alla dessa barn är det första gången i en ny skola med en mer eller mindre okänd skolväg.

De enskilda barnen, likväl som samhället i stort, vinner på att så många som möjligt ska kunna gå och cykla säkert till skolan. Det förutsätter att trafikmiljön är säker, att andra trafikanter visar hänsyn och att vuxna tar sig tid att gå eller cykla med de yngre barnen.

För barnen handlar det i första hand om hälsovinster och för samhället främst om miljövinster. Barn som tidigt vänjer sig vid att gå eller cykla kommer förmodligen även i vuxen ålder att välja cykeln före bilen.

- I det samhälle vi vill se är trafikmiljön mellan hemmet och skolan så säker att barn kan ta sig på egen hand till skolan. För att det ska vara möjligt måste alla trafikanter hålla hastigheten och visa hänsyn. Det förutsätter också att barnen tillsammans med en vuxen gått eller cyklat samma väg i flera år. Om alla andra barn dessutom kommer gående eller cyklande till skolan blir trafikmiljön runt skolan mycket säkrare. Vi måste hjälpas åt att hålla farten, både utanför skolor men även på alla andra vägar. Det är inte svårare än att lätta på gasen! Samtidigt kan vi hjälpa varandra genom att prata om hur viktigt det är att hålla farten och aldrig be någon gasa på lite extra, säger Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland.

Hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om farten sänks blir stoppsträckan kortare och olyckan kanske aldrig händer. Om olyckan ändå sker blir konsekvenserna betydligt mindre allvarliga ju lägre fart fordonen har i själva krockögonblicket.

- Alltför många kör för fort förbi skolor, och ofta är det föräldrarna själva som kör för fort. För att minska antalet döda och svårt skadade måste hastighetsöverträdelserna bli färre, även i tätorten. Inriktningen för polisens trafiksäkerhetsarbete under vecka 34 är i första hand att prioritera hastighetskontroller på platser i tätorter där oskyddade trafikanter och bilar blandas. Ambitionen är att skapa en ökad hastighetsefterlevnad för att därigenom öka gåendes och cyklisters säkerhet och trygghet, säger Stefan Westerlund, Polismyndigheten Region Nord trafiksektionen

Ju lägre hastighetsbegränsning, desto fler hastighetsöverträdelser. Enligt den senaste hastighetsmätningen i tätort (genomförs på vägar med begränsning 40, 50, 60 och 70 km/tim.) höll cirka 54 % hastigheten på 40-vägar, 61 % på 50-vägar, 68 % på 60-vägar och 77 % på 70-vägar (Källa: VTI). Där hastighetsbegränsningen är 40 km/tim finns ofta många oskyddade trafikanter, då är det extra viktigt att hastigheten inte överskrids.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktperson:
Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland 0611-23225
Stefan Westerlund, Polismyndigheten 070-312 34 34


2015-08-14