NTF Västernorrland

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar !

Nationella hastighetsmätningar på kommunala gator 2014 genomförda på 23 orter visar på bristande respekt för hastighetsgränserna. Totalt 37 procent av den studerade trafiken körde för fort.

Ännu värre är det vid hastighetsbegränsningen 40 km/tim. Trots stor förekomst av gående och cyklister i trafikmiljön respekterar nästan hälften inte 40-skylten.

2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebär att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan år 2007 och 2020. Ett delmål är att minst 80 procent av trafiken på våra gator ska ske inom gällande hastighetsgränser. Som ett led i detta har VTI tillsammans med NTF följt upp förändringar av trafikanternas hastighetsval på det kommunala huvudvägnätet i tätort, jämfört med år 2013.

- Bilister har stor respekt för de lägre hastighetsgränserna eftersom förekomsten av oskyddade trafikanter är stor. Ändå visar resultaten att hastighetsefterlevnaden är sämst vid 40 km/tim. Vad vi behöver nu är beteendepåverkande åtgärder riktade mot trafikanter. Kommunerna kan göra sitt genom att skapa gator som är självförklarande vad gäller hastighetsgräns. Merparten av 40-gatorna har en låg hastighetsefterlevnad, men flera av dessa gator har också en körfältsbredd på 4-4,5. Det kan man inte kalla självförklarande trafikmiljö, menar NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Resultaten visar att 37 procent av den studerade trafiken körde över gällande hastighetsgräns 2014, det vill säga endast 63 procent höll hastighetsgränsen. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen där 54 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med begränsningen 50 kilometer i timmen var det 61 procent, på 60-sträckor var det 68 procent och på 70-sträckor var det 77 procent som höll hastighetsgränsen. Jämfört med 2013 finns ingen signifikant förändringar av andelen som höll hastighetsgränsen.

– Under 2014 dödades 72 personer på det kommunala vägnätet och cirka 42 procent av de dödade var gående eller cyklister i kollision med motorfordon på gator där hastighetsgränsen var 50 kilometer i timmen eller lägre. Forskning visar att det är ungefär fem gånger högre risk för en fotgängare att dödas om denne blir påkörd i 50 kilometer i timmen jämfört med om hastigheten är 30 kilometer i timmen. Det finns därför en stor potential i att minska antalet dödade genom att minska hastigheterna, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Mätningarna genomfördes under september månad i 23 olika orter. I varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 69 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka. Enbart 40- och 70-sträckor i det kommunala huvudvägnätet mättes.


2015-05-05