NTF Västernorrland

SKOLSTART = Extra många hastighetskontroller

Barnens Trafiksäkerhet är ett vuxenansvar. Barn som går, springer, cyklar eller åker skolskjuts är något som vi vuxna i trafiken alltid måste ta hänsyn till.

Hastigheten i trafiken är en starkt påverkande faktor för både uppkomst och framförallt konsekvensen av trafikolyckor. Det gäller i särskilt hög grad för olyckor där barn och andra oskyddade trafikanter är inblandade.

Hastigheten vid påkörningsögonblicket är den avgörande skillnaden mellan liv och död. Att inte köra fortare än hastighetsgränsen är en viktig del av trafiksäkerheten och borde vara en självklarhet för alla förare. Att som gående eller cyklist bli påkörd i 30 km/tim gör ont, men de flesta överlever en sådan kollision, vilket man oftast inte gör vid en påkörning i 50 km/tim.

Nästa vecka börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år och många barn blir utsatta för bilister som kör för fort utanför skolorna.

Polisen i Västernorrland bevakar självklart tätortstrafiken hela året, men denna vecka ska vi intensifiera hastighetsövervakningen i tätort. Förhoppningsvis kan vi tillsammans hjälpas åt för att bryta den negativa trenden genom att sänka tempot inne i tätorterna, särskilt nu när skolstarten gör att det blir fler yngre trafikanter på gatorna. Barnen är ju allas vårt ansvar, säger Polisen i Västernorrland.

Syftet är att
• Öka säkerheten för oskyddade trafikanter
• Skapa debatt och bilda opinion för 30 km/tim vid skolor och förskolor och peka på behovet att göra hastighetsöversyner också på det kommunala vägnätet.
• Fokusera på behovet av fysiska åtgärder för att uppnå bättre regelefterlevnad.
• Skapa förståelse för hastighetens betydelse för trafiksäkerheten och öka respekten för hastighetsgränserna

Det är också stor skillnad i stoppsträckor mellan olika hastigheter. Håller bilisten 30 km/tim och ser ett barn springa ut över vägen framför bussen, hinner bilen precis stanna i tid om föraren bromsar. I 50 km/tim blir barnet påkört innan de flesta förare ens hunnit börja bromsa.

- Många av de allvarligaste olyckorna med cyklister och gående sker på övergångsställen och i korsningar med gång- och cykelvägar. Hastigheten i kollisionsögonblicket är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka, säger Mona-Lill Landström, verksamhetsledare på NTF Västernorrland.

Vikten av att hinna stanna
- Hastighetens matematik är enkel: Vid 30 km/tim hinner du som kör bil stanna för ett barn som springer ut framför en buss. Det hinner du INTE om du kör i 50 km/h och inte heller om du kör 40 km/h.

Hastighet och ålder avgörande
Förutom att hastigheten 30 km/tim ger mycket goda chanser att hinna ”stanna i tid”, så minskar risken KRAFTIGT för svåra skador och död om fotgängaren trots allt skulle bli påkörd.

- ”Nya” studier visar att av 100 gående som körs på i 30 km/tim dör drygt en (0,015), medan motsvarande siffra för 50 km/tim är att tio av hundra dödas.
- Skillnaden – både vad gäller dödsrisk och skadegrad – mellan gångtrafikanter i olika åldrar är dock enormt stor, vilket beror på äldre människors skörhet. Här visar den ”nya” statistiken att risken att skadas svårt är nära dubbelt så stor för fotgängare 60 + (jämfört med genomsnittet för fotgängare), både vid påkörning i 30 km/tim och vid 50 km/tim.
  Läs Hemläxa för föräldrar här


2013-08-12