NTF Västernorrland

Trafiklotteriet sponsrar trafiksäkerheten…

Fullvärdigt ISA system nu helt gratis!
2012 lanserades NTF Rätt fart. Det första smarta stödet för hastighetsanpassning i sitt slag. Systemet har redan idag över 4000 användare. Nu blir NTF Rätt fart det första fullvärdiga ISA systemet som är helt gratis för användaren.

ISA-system kostar pengar att driva runt och kopplingen mellan användaren och den nationella vägdatabasen är inte kostnadsfri men tack vare ett mycket fördelaktigt samarbete med Trafiklotteriet kan NTF nu erbjuda det här effektiva verktyget för att få ner hastigheterna på våra vägar helt gratis.

Bältespåminnare i bilen har visat sig vara ett effektivt sätt att öka bältesanvändningen, även i baksätet. Precis som man kan glömma att ta på sig bältet sker många hastighetsöverträdelser omedvetet. NTF:s applikation ”Rätt fart” är en så kallad hastighetspåminnare med syfte att hjälpa förare hålla rätt hastighet genom att visa skyltad hastighet samt fordonets egen hastighet. Systemen varnar föraren om vägens hastighetsbegränsning överskrids.

- Om tillräckligt många laddar ner och använder sig av ”NTF Rätt fart” kan det här initiativet ha en verklig effekt på hela transportsystemet. Alla behöver inte använda den för att smittoeffekten på övrig trafik ska bli mätbar. Hastighetsöverträdelser dödar cirka 100 personer årligen och långt fler blir så svårt skadade att de får men för livet. Omedvetna hastighetsöverträdelser står för en stor andel av alla hastighetsöverträdelser. Olyckorna kostar samhället stora pengar och skadorna orsakar personligt lidande helt i onödan, säger NTF:s nytillträdda Generalsekreterare Johan Lindström.

I ett stort test av ISA, kunde man konstatera att näst efter polisens trafikövervakning var detta system överlägset det mest effektiva sättet att sänka hastigheten på Sveriges vägnät. Alltför höga hastigheter är den främsta orsaken till att människor dör i trafiken. Om alla höll hastigheten beräknas cirka 100 liv kunna sparas årligen på såväl det statliga som det kommunala vägnätet. Idag överträder mer än varannan bil gällande hastighetsgränser.

NTF:s hastighetspåminnare "Rätt fart" är egentligen inte en gratisapplikation, men tack vara Trafiklotteriet kan den nu erbjudas slutanvändare helt utan kostnad och helt utan förpliktelser. NTF är sedan ett antal år tillbaka ensam förmånstagare för eventuellt överskott som genereras av Trafiklotteriets försäljning.

-Den här satsningen är del av vår långsiktiga strategi där vi aktivt vill vara med och påverka svensk trafiksäkerhet positivt, säger Rickard Cosini i egenskap av Lotteriföreståndare för Trafiklotteriet.


Ladda ner NTF - Rätt fart till din smartphone
• NTF - Rätt fart 0 kr (iTunes)
• NTF - Rätt fart 0 kr (Android Market)

ISA, som står för Intelligent Speed Adaptation, är ett system som hjälper föraren av ett fordon att hålla den lagstadgade hastigheten på en given vägsträcka. Via positionering kontrolleras fordonets egentliga hastighet på ett vägavsnitt. Resultatet jämförs sedan i realtid med den på platsen gällande hastighetsgränsen vilket sker genom uppkoppling mot NVDB (Nationell Väg Data Bas) som är Trafikverkets landsomfattande databas över Sveriges vägnät. Utvecklingen och införandet av ISA skall ses som ett led i det alltmer prioriterade trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Omfattande forskning visar att hastigheten är den enskilt största avgörande faktorn för utgången av en trafikolycka.


2014-03-03