NTF Västernorrland

Varannan kör för fort på gator med hastighetsgräns 40 km/tim!

För att ta reda på hur väl bilister håller hastigheten i tätort har NTF, under hösten 2012, genomfört de första av vad som är tänkt att bli årligen återkommande nationella hastighetsmätningar på 69 gator i 23 orter. Mätningarna omfattar gator med hastighetsgränser mellan 40 km/tim och 70 km/tim.

Svårast att hålla hastighetsgränsen har förarna på gator med lägre hastighetsgräns. På gator med hastighetsgränsen 40 km/tim håller endast 53 procent hastighetsgränsen. På 50-gator är motsvarande siffra 59 procent.

Inom ramen för Trafikverkets målstyrningsarbete, för att följa upp utvecklingen inom området ”hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet” har NTF genomfört hastighetsmätningar på 69 gator, fördelade på 23 kommuner i landet. Trafikverkets mål år 2020 är att andelen inom hastighetsgräns i tätort ska vara 80 procent. Sammanlagt mättes hastigheterna på 1,5 miljoner fordon och 63 procent låg inom hastighetsgränserna.

- Att trafikanterna respekterar de lägsta hastighetsgränserna sämst är beklagligt eftersom det är vid dessa hastigheter, där i första hand, bilar och oskyddade trafikanter blandas, menar Rickard Cosini, Kommunikationsansvarig NTF.

Vid samtliga uppmätta hastighetsgränser från 40 km/tim till och med 70 km/tim är det personbilarna som står för största andelen överträdelser. På 50-gator är andelen nästan lika stor bland lastbilar och bussar. MC har inte särredovisats då den ingår i gruppen med moped. Nyligen genomförda mätningar på statliga vägar visar att MC är den fordonsklass som har lägst efterlevnad på vägar med hastighetsgräns 50 km/tim eller lägre. Analysen, som genomförts av Väg och Transportforskningsinstitutet, visar också att andelen fortkörare är betydligt högre nattetid, mellan 20.00-06.00 jämfört med dagtid mellan 06.00-20.00.

- Visserligen håller man hastigheten bättre i tätort än utanför staden på det statliga vägnätet. Men om målet är att 80 procent ska hålla skyltad hastighet redan 2020, så kommer det krävas att kommunerna antar utmaningen och hastighetssäkrar de punkter i vägmiljön där oskyddade trafikanter är utsatta för risk, liksom de korsningar där motorfordon möts, menar Rickard Cosini, Kommunikationsansvarig NTF.


2013-03-06